پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاه
جستجوی کتاب و ناشر (اپلیکیشن نمایشگاه)
خبرگزاری کتاب ایران
خانه کتاب و ادبیات ایران
ورود به مسابقه بزرگ روزانه نمايشگاه
نتایج نظرسنجی روزانه نمایشگاه